Algemene voorwaarden Software-Reseller

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2GO Software B.V., statutair gevestigd te Almelo, onder andere handelend onder de naam Software-Reseller, hierna Software-Reseller te noemen.

Definities

Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Software-Reseller een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Software-Reseller worden gedaan, respectievelijk gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door Software-Reseller van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van Software-Reseller prevaleren, tenzij Software-Reseller uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.
Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden daar deze op de website worden gepubliceerd en de website het enige kanaal is waar aanbiedingen aanvaard kunnen worden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van Software-Reseller. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever driemaal eerder aan Software-Reseller een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van Software-Reseller, of het toevoegen aan de offerte van Software-Reseller, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van Software-Reseller, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

Offertes

Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van Software-Reseller zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijkuitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen, prijzen, productinformatie,-omschrijvingen en andere informatie zoals vermeld op de website, zijn vrijblijvend, indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Opdracht

De Opdrachtgever is ten opzichte van Software-Reseller volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de Opdrachtgever.

Bij het plaatsen van een opdracht bij Software-Reseller dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever door Software-Reseller geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Software-Reseller wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) e-mailadres, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatiegenoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgever ondertekende inkooporder. Software-Reseller kan de veiligheid van het Interneten de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Software-Reseller is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn. Software-Reseller is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een Opdrachtgever. Software-Reseller is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De Opdrachtgever is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding vande hem door Software-Reseller toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Software-Reseller schade lijdt, dient de Opdrachtgever Software-Reseller hiervoor schadeloos testellen. De Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Software-Reseller onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigt Software-Reseller onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van Opdrachtgever of van andere Klant Identificatie.

Opdrachtgever erkent dat elk aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindend aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekend aankooporder.

Totstandkoming overeenkomsten

Bestellingen die met de Klantidentificatie van Opdrachtgever worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door Opdrachtgever en zijn een bindende overeenkomst.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten uit de overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van Opdrachtgever door Software-Reseller, of dooraanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Bevestiging kan elektronisch, telefonisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief)plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging - doch voor de start van de uitvoering van de overeenkomst - schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

Iedere communicatie tussen Software-Reseller en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de overeenkomst en/of de voorwaarden en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Software-Reseller opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zijn technische middelen (zoals, maar niet beperkt tot, email, Internet, chat en telefoon) zodanig in te richten dat Opdrachtgever alle communicatie vanuit Software-Reseller tijdig, juist en volledig ontvangt. Indien communicatie niet door Opdrachtgever is ontvangen, dan komt dit volledig voor risico van Opdrachtgever en kan Software-Reseller hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Levering

Software-Reseller is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Software-Reseller rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Software-Reseller op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

Software-Reseller behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, af te zien van, gedeeltelijke of volledige, uitvoering van de Overeenkomst.

Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval Software-Reseller bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

Software-Reseller doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na(digitale) levering door Software-Reseller en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na leverdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

Software-Reseller is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. Software-Reseller is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

Indien de noodzaak bestaat dat de Opdrachtgeverzijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de Opdrachtgever Software-Reseller steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenstemedewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de noodzakelijke gegevens, apparatuur en/of materialen niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken tot de beschikking van Software-Reseller staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Software-Reseller het recht tot opschorting van de overeenkomst en het recht om extra kosten  volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Digitale leveringen zullen naar het geregistreerde e-mailadres van de Opdrachtgever verstuurd worden of worden geplaatst in de digitale voorraad van Opdrachtgever in de beveiligde omgeving zoals bereikbaar middels de Klantidentificatie. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid van het geregistreerde e-mailadres.

Verzending / Transport / Risico

De wijze van transport, verzending, verpakkingen wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan Software-Reseller is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door Software-Reseller als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat Software-Reseller hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Het risico van de door Software-Reseller aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van Software-Reseller waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

Het (al dan niet: digitale) transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indientransportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

Reclames

Opdrachtgever is verplicht, nadat Opdrachtgever zich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, de producten direct na ahevering te inspecteren op gebreken. Alle reclames moetenschriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de bestelling, factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.

Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voorreclame of voor ontbinding van de overeenkomst.

Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt)plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de producten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing door Software-Reseller zijn de kosten voor retourzending ten laste van Opdrachtgever en heeft Software-Reseller het recht om een vergoeding voorbehandeling van de geretourneerde producten in rekening te brengen.

Uitgesloten van reclames zijn;

  1. dienstenovereenkomsten;
  2. Volgens specificaties van Opdrachtgever vervaardigde producten of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigdop basis van een individuele keuze of beslissing van Opdrachtgever, of die duidelijk voor een specifieke persoon of Opdrachtgever bestemd zijn;
  3. Audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
  4. Producten die na levering door hun aardonherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Garantie

De garantie met betrekking tot de door Software-Reseller geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft deinhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

Opdrachtgever heeft jegens Software-Reseller enkel recht op garantie indien en voor zover aan Software-Reseller nog garantie wordt verstrekt door toeleverancier of de fabrikant.

Iedere garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaalgebruik.

Software-Reseller zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur, diensten en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Software-Reseller in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Software-Reseller zijn gemeld.

Indien herstel naar het redelijk oordeel van Software-Reseller niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Software-Reseller gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur, diensten en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, diensten, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van gebruik buiten de geldende licentievoorwaarden, onjuist-, onzorgvuldig- of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals waterschade, of indien klant zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Software-Reseller in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen.

Software-Reseller zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Ieder ander of verdergaand beroep van klant op non-conformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het hiervoor bepaalde is uitgesloten.

Software-Reseller heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de hiervoor benoemde periode van 3 maanden bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Software-Reseller totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Software-Reseller verschuldigd is zijn voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Opdrachtgever is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij Software-Reseller berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

Opdrachtgever mist het recht de door Ingram Micro geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stilleverpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Software-Reseller, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Ingram Microgerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welkgeval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Ingram Micro tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Software-Reseller is aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door Opdrachtgever van de producten of diensten.

Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is onze aansprakelijkheid voor directe schade jegens Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeksgebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Opdrachtgever aan ons betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Opdrachtgever vrijwaart Software-Reseller van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de overeenkomst, producten en/of diensten.

Eventuele aanspraken dient Opdrachtgever binnen8 werkdagen na levering van de producten bij ons in te dienen, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Betaling

Opdrachtgever betaalt voor de bestelde producten of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs.

Opdrachtgever betaald op de wijze zoals is aangegeven in de overeenkomst.

Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

De prijs zoals vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde productenverhogen. In dat geval is Software-Reseller gerechtigd om de prijzen dien overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor betaling tegen factuur en Software-Reseller die mogelijkheid heeft toegestaan, dient Opdrachtgever binnen 7 dagen na levering de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld.

Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

Prijzen en aanbiedingen

De door Software-Reseller genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslagplaats van Software-Reseller. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie, inbedrijfstellingen demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.

Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft Software-Reseller het recht die verhoging(en) aan Opdrachtgever door te berekenen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Overmacht

Een partij is niet gehouden tot het nakomen vaneen of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmer tof bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen

Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.

Voor zover de wet zulks toelaat, is de competente rechter te Almelo of, ter keuze van Software-Reseller, van de woon-of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillenbetreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Software-Reseller is gerechtigd het geschil doorarbitrage te laten beslechten, in welk geval Software-Reseller Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uitte spreken.