Algemene voorwaarden Software-Reseller

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2GO Software B.V., statutair gevestigd te Almelo, onder andere handelend onder de naam Software-Reseller, hierna Software-Reseller te noemen.

Definities

Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Software-Reseller een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Software-Reseller worden gedaan,respectievelijk gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door Software-Reseller vandeze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. IndienOpdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van Software-Reseller prevaleren, tenzij Software-Reseller uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.
Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden daar deze op de website worden gepubliceerd en de website het enige kanaal is waar aanbiedingen aanvaard kunnen worden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van Software-Reseller. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever driemaal eerder aan Software-Reseller een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van Software-Reseller, of het toevoegen aan de offerte van Software-Reseller, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van Software-Reseller, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

Offertes

Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten,brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van Software-Reseller zijnvrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijkuitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen, prijzen, productinformatie,-omschrijvingen en andere informatie zoals vermeld op de website, zijnvrijblijvend, indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen en gelden slechtsals een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Opdracht

De Opdrachtgever is ten opzichte vanSoftware-Reseller volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevensvermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de Opdrachtgever.

Bij het plaatsen van een opdracht bij Software-Resellerdient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever doorSoftware-Reseller geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie diedoor Software-Reseller wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van)e-mailadres, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder eenwachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Eenopdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatiegenoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgeverondertekende inkooporder. Software-Reseller kan de veiligheid van het Interneten de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door deOpdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatieechter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkelewijze aansprakelijk worden gesteld. Software-Reseller is gerechtigd om ervolledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voorwat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, decorrecte gegevens zijn. Software-Reseller is gerechtigd om volledig tevertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruikvan de Klantidentificatie van een Opdrachtgever. Software-Reseller is bijgevolggerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens Klantidentificatie werd gebruikt televeren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden metbetrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De Opdrachtgeveris volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding vande hem door Software-Reseller toegekende Klantidentificatie. In geval vanverlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Software-Resellerschade lijdt, dient de Opdrachtgever Software-Reseller hiervoor schadeloos testellen. De Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedureste voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatieuitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruiktwordt. In het bijzonder dient de Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bijpoging tot misbruik van de Klantidentificatie, Software-Reseller onmiddellijknadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte tebrengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tothet uiterste te beperken.

Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgeverom de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Opdrachtgever isuitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigtSoftware-Reseller onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval vanmisbruik of poging tot misbruik van het paswoord van Opdrachtgever of vanandere Klant Identificatie.

Opdrachtgever erkent dat elk aankooporder,geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij deKlant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindendaankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van eenondertekend aankoopsorder.

Totstandkoming overeenkomsten

Bestellingen die met de Klantidentificatie van Opdrachtgeverworden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door Opdrachtgever en zijneen bindende overeenkomst.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder deopschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffendeproducten en/of diensten uit de overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door debevestiging van de bestelling van Opdrachtgever door Software-Reseller, of dooraanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Bevestiging kan elektronisch,telefonisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief)plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist envolledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen drie werkdagen naontvangst van de opdrachtbevestiging - doch voor de start van de uitvoering vande overeenkomst - schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

Iedere communicatie tussen Software-Reseller enOpdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deovereenkomst en/of de voorwaarden en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De doorSoftware-Reseller opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt alsbewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Het is deverantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zijn technische middelen (zoals, maarniet beperkt tot, email, Internet, chat en telefoon) zodanig in te richten datOpdrachtgever alle communicatie vanuit Software-Reseller tijdig, juist envolledig ontvangt. Indien communicatie niet door Opdrachtgever is ontvangen,dan komt dit volledig voor risico van Opdrachtgever en kan Software-Resellerhiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Levering

Software-Reseller is te allen tijde gerechtigdvooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichtingvan haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door tegaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling ofzekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op Software-Reseller rustendeprestatieplicht, onverminderd het recht van Software-Reseller op vergoeding vanalle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

Software-Reseller behoudt zich het recht voorom, zonder opgaaf van redenen, af te zien van, gedeeltelijke of volledige,uitvoering van de Overeenkomst.

Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fataletermijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve nietbindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door eenvoorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, inwelk geval Software-Reseller bij een niet tijdig verrichte prestatie door deOpdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

Software-Reseller doet al het mogelijke om deprestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de leveringkan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbindingvan de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgeverniet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nate komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derdende uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na(digitale) levering door Software-Reseller en Opdrachtgever de zaken heeftgoedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na leverdatum, zonder datOpdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruiknamevoor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden ismet de overige delen, voor het geheel.

Software-Reseller is te allen tijde bevoegd eenopdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke afleveringbetaling te verlangen. Software-Reseller is gerechtigd de levering op teschorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurdc.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

Indien de noodzaak bestaat dat de Opdrachtgeverzijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal deOpdrachtgever Software-Reseller steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijkegegevens of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenstemedewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst denoodzakelijke gegevens, apparatuur en/of materialen niet, niet-tijdig of nietovereenkomstig de afspraken tot de beschikking van Software-Reseller staan ofindien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,heeft Software-Reseller het recht tot opschorting van de overeenkomst en hetrecht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Digitale leveringen zullen naar hetgeregistreerde e-mailadres van de Opdrachtgever verstuurd worden of wordengeplaatst in de digitale voorraad van Opdrachtgever in de beveiligde omgevingzoals bereikbaar middels de Klantidentificatie. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid van het geregistreerde e-mailadres.

Verzending / Transport / Risico

De wijze van transport, verzending, verpakkinge.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aanSoftware-Reseller is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, doorSoftware-Reseller als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder datSoftware-Reseller hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Het risico van de door Software-Reseller aanOpdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijkte plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken hetbedrijfspand en/of magazijn van Software-Reseller waar de zaken zijnopgeslagen, hebben verlaten.

Het (al dan niet: digitale) transport van dezaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indientransportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijkaan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/ofoverige vervoersdocumenten.

Reclames

Opdrachtgever is verplicht, nadat Opdrachtgeverzich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, deproducten direct na ahevering te inspecteren op gebreken. Alle reclames moetenschriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend onder nauwkeurigeopgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar hetnummer van de bestelling, factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnotaof orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgevergeacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Een reclame schort betalingsverplichtingen nietop.

Geringe afwijkingen in kwaliteit van degeleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in hethandelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voorreclame of voor ontbinding van de overeenkomst.

Enkel producten die compleet zijn, in ongeopendeen onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt)plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen wordenteruggezonden. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande deproducten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijkevergissing door Software-Reseller zijn de kosten voor retourzending ten lastevan Opdrachtgever en heeft Software-Reseller het recht om een vergoeding voorbehandeling van de geretourneerde producten in rekening te brengen.

Uitgesloten van reclames zijn;

  1. dienstenovereenkomsten;
  2. Volgens specificaties van Opdrachtgever vervaardigdeproducten of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigdop basis van een individuele keuze of beslissing van Opdrachtgever, of dieduidelijk voor een specifieke persoon of Opdrachtgever bestemd zijn;
  3. Audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur,waarvan de verzegeling is verbroken;
  4. Producten die na levering door hun aardonherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Garantie

De garantie met betrekking tot de doorSoftware-Reseller geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft deinhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

Opdrachtgever heeft jegens Software-Resellerenkel recht op garantie indien en voor zover aan Software-Reseller nog garantiewordt verstrekt door toeleverancier of de fabrikant.

Iedere garantieverplichting vervalt indienOpdrachtgever zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht oflaat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaalgebruik.

Software-Reseller zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur, diensten en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Software-Reseller in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Software-Reseller zijn gemeld.

Indien herstel naar het redelijk oordeel van Software-Reseller niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Software-Reseller gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur, diensten en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, diensten, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van gebruik buiten de geldende licentievoorwaarden, onjuist-, onzorgvuldig- of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals waterschade, of indien klant zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Software-Reseller in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen.

Software-Reseller zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Ieder ander of verdergaand beroep van klant op non-conformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het hiervoor bepaalde is uitgesloten.

Software-Reseller heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de hiervoor benoemde periode van 3 maanden bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijvenhet eigendom van Software-Reseller totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Software-Resellerverschuldigd is zijn voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente enincassokosten.

Opdrachtgever is verplicht de geleverdeproducten waarvan het eigendom bij Software-Reseller berust afgescheiden tebewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

Opdrachtgever mist het recht de door IngramMicro geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stilleverpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komendekosten volledig zijn betaald.

In geval Opdrachtgever enige verplichtingvoortvloeiend uit de rechtsverhouding met Software-Reseller, in het bijzonderde betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Ingram Microgerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welkgeval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden,onverminderd het recht van Ingram Micro tot het vorderen van kosten van schadeen interesten.

Opdrachtgever is gehouden, onverkort hetbovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolangdaarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Software-Reseller is aansprakelijk voor enigeindirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepengevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriëleschade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruikdoor Opdrachtgever van de producten of diensten.

Onverminderd hetgeen in de overeenkomst isbepaald, is onze aansprakelijkheid voor directe schade jegens Opdrachtgever,uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeksgebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Opdrachtgeveraan ons betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Opdrachtgever vrijwaart Software-Reseller vanalle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoedingvan schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met deovereenkomst, producten en/of diensten.

Eventuele aanspraken dient Opdrachtgever binnen8 werkdagen na levering van de producten bij ons in te dienen, bij gebrekewaarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Betaling

Opdrachtgever betaalt voor de bestelde productenof diensten de in de overeenkomst vermelde prijs.

Opdrachtgever betaald op de wijze zoals isaangegeven in de overeenkomst.

Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andereoverheidsheffingen en verzendkosten. De vermelde prijzen kunnen zondervoorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

De prijs zoals vermeld in de overeenkomst isbindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van leveringsprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde productenverhogen. In dat geval is Software-Reseller gerechtigd om de prijzendienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft Opdrachtgeverhet recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor betalingtegen factuur en Software-Reseller die mogelijkheid heeft toegestaan, dientOpdrachtgever binnen 7 dagen na levering de factuur te betalen, tenzij op defactuur een andere termijn is vermeld.

Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden,is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijkerente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur oftermijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldagwordt overschreden.

Prijzen en aanbiedingen

De door Software-Reseller genoemde prijzen zijngebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzenalsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andereopslagplaats van Software-Reseller. Niet bij de prijs inbegrepen zijninstallatie, inbedrijfstellingen demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen,heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.

Wanneer een der kostprijsbestanddelen na debevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft Software-Reseller het rechtdie verhoging(en) aan Opdrachtgever door te berekenen. Een dergelijkeprijsverhoging geeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Overmacht

Een partij is niet gehouden tot het nakomen vaneen of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld,indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Zodra duidelijk isdat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft dewederpartij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig tezijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen tevoldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekenden die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmertof bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan wordengevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkomingvan ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop dedesbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen

Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen partijen wordtbeheerst door het Nederlands recht.

Voor zover de wet zulks toelaat, is decompetente rechter te Almelo of, ter keuze van Software-Reseller, van de woon-of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillenbetreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaardenvan toepassing zijn.

Software-Reseller is gerechtigd het geschil doorarbitrage te laten beslechten, in welk geval Software-Reseller Opdrachtgeverdaarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende eenmaand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uitte spreken.